Privātuma politika

1. PAMATJĒDZIENI

1.1. Personas datu pārvaldnieks – Locked N` Loaded, valsts iestāde, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, kuras juridiskās personas kods ir 305692573, PVN kods LT100016160313, juridiskā adrese Konstitucijos pr. 21A, Quadrum East, 6a., LT-08130 Viļņa.

1.2. Klients vai Datu subjekts - fiziska persona - Publiskās iestādes klients (tai skaitā vietnes apmeklētāji), kura personas datus vāc Valsts iestāde.

1.3. Elektroniskais veikals - Valsts iestādes elektroniskais veikals www.pardotuve.parakomanai.lt].

1.4. Pakalpojumi - visi pakalpojumi, ko sniedz Valsts iestāde.

1.5. Personas dati - jebkura informācija, kas saistīta ar fizisku personu - Datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods, viena vai vairākas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas pazīmes, kas raksturīgas cilvēks parakstās

1.6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem: vākšana, ierakstīšana, uzkrāšana, glabāšana, klasificēšana, grupēšana, savienošana, maiņa (papildināšana vai labošana), nodrošināšana, publicēšana, izmantošana, loģiskās un/vai aritmētiskās darbības, meklēšana, izplatīšana, iznīcināšana vai cita darbība vai darbību kopums.

1.7. Partneris - juridiska persona, kas sniedz Valsts iestādei ar tās darbību saistītus pakalpojumus vai pārdod tai preces, vai veic kopīgus projektus ar iestādi, tai skaitā, bet ne tikai, mārketinga kampaņas, kopīgas pārdošanas kampaņas, lojalitātes programmas u.c. ., medijos, interneta lapās, Elektroniskais veikals, mazumtirdzniecības veikali, iepirkšanās ķēdes u.c.

1.8. Sīkdatne ir neliela teksta informācijas daļa, kas tiek automātiski izveidota, pārlūkojot vietni, un tiek saglabāta apmeklētāja datorā vai citā ierīcē.

1.9. Tiešais mārketings ir darbība, kuras mērķis ir piedāvāt fiziskām personām preces vai pakalpojumus pa pastu, tālruni vai citādā tiešā veidā un/vai lūgt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

1.10. Privātuma politika - nozīmē šo dokumentu, kas nosaka Personas datu apstrādes principus un noteikumus, izmantojot Elektroniskā veikala pakalpojumus.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
2.1. Klients piešķir Valsts iestādei tiesības veikt visas Personas datu apstrādes darbības šajā Privātuma politikā paredzētajā apjomā un nolūkos.

2.2. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību, šo Privātuma politiku.

2.3. Valsts iestādē Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar šādiem principiem:

2.3.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem;

2.3..2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi;

2.3..3. Personas dati ir derīgi un tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams to vākšanai un turpmākai apstrādei;

2.3..4. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti;

2.3..5. Personas dati tiek glabāti tādā formā, lai Datu subjekta identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem šie dati tika vākti un apstrādāti.

2.3..6. Visa informācija par Personas datiem ir konfidenciāla;

2.3..7. Klienta personas dati un personiskā informācija netiks izmantoti nelikumīgiem mērķiem.

2.4. Tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Privātuma politiku aktuālajā redakcijā un piekrīt tai, veicot pirkumu Elektroniskajā veikalā. Ja Klients nepiekrīt kādai Privātuma politikas vai Privātuma politikas daļai, šajā gadījumā Klients nedrīkst veikt pasūtījumu vai iegādāties preci Interneta veikalā.

2.5. Privātuma politiku var apskatīt Interneta veikalā un izdrukāt jebkurā laikā. Privātuma politiku var mainīt, papildināt vai atjaunināt pēc Valsts iestādes ieskatiem. Jaunā Privātuma politikas versija tiek publicēta Elektroniskajā veikalā.

2.6. Klients var veikt pasūtījumu Elektroniskajā veikalā bez reģistrācijas vai pēc reģistrēšanās Elektroniskajā veikalā caur savu Kontu.

2.7. Sākotnējās reģistrācijas laikā Elektroniskajā veikalā, izmantojot Kontu, Klientam ir jānorāda sava e-pasta adrese un jāizdomā droša Parole, kā arī jāiesniedz Elektroniskajam veikalam precīzi Personas dati. Klients ir atbildīgs par to pareizību. Pēc Konta izveidošanas Klientam tiek piešķirts identifikācijas kods.

2.8. Lietojot Pakalpojumus, kā arī iepērkoties Elektroniskajā veikalā, Klientam vienmēr ir jāiesniedz Elektroniskajam veikalam precīzi Personas dati un ir atbildīgs par to pareizību.

2.9. Klientam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un papildināt Kontā esošos Personas datus vai sazināties ar elektronisko veikalu ar lūgumu atcelt Kontu.

3. PERSONAS DATU VĀKŠANA, IZMANTOŠANA, LABOŠANA UN UZGLABĀŠANA

3.1. Valsts iestāde respektē ikviena Klienta tiesības uz privātumu. Klienta personas dati (ti, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, produkta/pakalpojuma piegādes adrese, vecums/dzimšanas gads, produkta/pakalpojuma maksājuma informācija (bankas konta numurs, maksājuma veids utt.), pirkumu vēsture utt., arī ar Klienta piekrišana, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta) tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

3.1.1. Tiešā mārketinga nolūkos. Tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta. Tiešā mārketinga nolūkos izmantoto personas datu glabāšanas laiks ir 5 (pieci) gadi no pēdējā pieslēguma Elektroniskajam veikalam dienas.

3.2. Klients var dot savu piekrišanu savu personas datu (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta) apstrādei Tiešā mārketinga nolūkos. Ja pēc piekrišanas došanas savu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, kā arī tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai Klients vairs nevēlas to darīt un informē par to Sabiedrību, Sabiedrība vairs neapstrādās viņa Personas datus Tiešā mārketinga mērķi un nesūtīs Klientam nekādus elektroniskus jaunumus, izņemot informāciju, kas saistīta ar Klienta pasūtījumu.

3.3. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 3.2. punktā sniegto piekrišanu Sabiedrībai apstrādāt Klienta Personas datus tiešā mārketinga nolūkos, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Sabiedrībai pa e-pastu bardotuve@parakomanai.lt un skaidri norādot, ka viņš atsauc savu piekrišanu savu Personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos un nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

3.4. Klientam ir arī iespēja atteikties izmantot savas tiesības iebilst pret Klienta Personas datu apstrādi Tiešā mārketinga nolūkos, noklikšķinot uz attiecīgās saites katrā nosūtītajā e-pastā.

3.5. Klientam kā Datu subjektam ir šādas zemāk uzskaitītās tiesības saistībā ar Klienta Personas datu apstrādes kārtību:

3.5.1. saņemt no Sabiedrības informāciju par Klienta Personas datu apstrādi, iepazīties ar viņa Personas datiem un to apstrādes veidu;

3.5.2. saņemt informāciju no Sabiedrības, no kādiem avotiem un kādi Klienta personas dati ir vākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, kādiem saņēmējiem dati tiek sniegti un ir sniegti vismaz pēdējo 1 (vienu) gadu;

3.5.3. pieprasīt Klienta Personas datu labošanu, iznīcināšanu vai viņa Personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot uzglabāšanu, ja Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citus likumus.

3.6. Īstenojot savas tiesības, Klientam jāuzrāda pase, personas apliecība vai autovadītāja apliecība. Sabiedrība reizi gadā Datu subjektam bez maksas sniedz informāciju par apstrādātajiem Datu subjekta Personas datiem. Klients var īstenot savas 3.5. punktā paredzētās tiesības, nosūtot e-pastu uz produtotuve@parakomanai.lt. Uzņēmumam ir tiesības labot, mainīt, dzēst Personas datus vai pārtraukt Personas datu apstrādi tikai pēc tam, kad ir identificēta Klienta, kurš pieteicies, identitāte.

3.7. Klienta Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

3.7.1. Kad ir saņemta Klienta piekrišana, kā norādīts šajā Privātuma politikā;

3.7.2. Personas dati e-komercijas nolūkos tiek sniegti Partneriem, kuri sniedz Sabiedrībai ar Sabiedrības darbību saistītus pakalpojumus;

3.7.3. kompetentajām iestādēm Lietuvas Republikas likumos un tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

3.7.2. Maksājumi elektroniskajā veikalā tiek apstrādāti, izmantojot platformu makecommerce.lt, kuru pārvalda Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ.nr.: 12268475), tāpēc Jūsu personas informācija, kas nepieciešama maksājuma izpildei un apstiprināšanai pārcelt uz Maksekeskus AS.

3.8. Klients apzinās savas tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, tas ir, Klientam ir tiesības iebilst nekavējoties vai vēlāk.

3.9. Klients piekrīt, ka viņa Personas dati tiks nodoti Partneriem, izpildot Klienta pasūtījumu, kas iesniegts Elektroniskajā veikalā, kā arī tad, kad iestāde sniedz Klientam Pakalpojumus, kā arī Publiskās iestādes Partneriem, kā norādīts 3.7. punktu.

3.10. Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai, Klients nevarēs izmantot Elektroniskā veikala pakalpojumus.

3.11. Uzņēmums īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

3.12. Klients piekrīt, ka gadījumos, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar kompetento institūciju norādījumiem un/vai Klienta Personas dati var būt izmantoti nelikumīgu darbību veikšanai, vai ir pamatotas aizdomas par identitātes zādzību, par ko kompetentais likums tiesībsargājošās iestādes veic pirmstiesas izmeklēšanu, vai pastāv cits tiesisks pamatojums vai mērķi, viņa Personas dati Sabiedrības serveros tiktu glabāti ilgāk, nekā noteikts šajā Privātuma politikā.

3.13. Saņemot no Datu subjekta norādījumu vai pieprasījumu, kas saistīts ar Personas datu apstrādi, Valsts iestāde ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) laikā sniedz Klientam atbildi, apmierinot pieprasījumu/norādījumu vai atsakoties to darīt ar iemeslu. kalendārās dienas no Datu subjekta pieprasījuma iesniegšanas dienas. Ja Datu subjekts vēlas, atbilde jāsniedz rakstiski.

3.14. Lai Valsts iestāde varētu piedāvāt Klientam pilnvērtīgus pakalpojumus Elektroniskajā veikalā, ar Klienta piekrišanu Klienta datorā (ierīcē) tiek saglabātas informācijas Sīkdatnes, kuras tiek izmantotas, lai identificētu Klientu kā iepriekšējo lietotāju. Elektroniskā veikala, lai apkopotu statistiku par Elektroniskā veikala apmeklējumiem, informāciju par pirkumu grozu. Klients jebkurā laikā var apskatīties, kādi sīkfaili tiek saglabāti, un var izdzēst daļu vai visus saglabātos sīkfailus.

3.15. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem, piemēram, kā tos pārvaldīt vai dzēst, varat apmeklēt www.allaboutcookies.org.


4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Uzņēmumam ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt vai papildināt "Privātuma politiku". Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas datuma.

4.2. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar šiem kontaktiem: produtotuve@parakomanai.lt